Algemene voorwaarden
WattCycling Amsterdam Amstel

Algemene voorwaarden WattCycling Amsterdam Amstel

1. Definities
-WattCycling Amsterdam Amstel:
Bedrijfsonderdeel van The Performance Experts V.O.F. | Amstelvlietstraat 1 | 1096 GG | Amsterdam | KvK-nummer: 58941371.

-Lid:
Iedereen die een abonnement heeft afgesloten bij WattCycling Amsterdam Amstel of op een andere manier deelneemt aan georganiseerde trainingen, open trainingen of de buiten fietstrainingen.

-Abonnement:
De overeenkomst tussen een lid en WattCycling Amsterdam Amstel.

-Locatie:
WattCycling Amsterdam Amstel, Amstelvlietstraat 1, 1096 GG Amsterdam.

-Prijs:
De prijs voor het gebruik van de trainingsfaciliteiten bij WattCycling Amsterdam Amstel zoals beschreven in het abonnement.

-Persoonlijke gegevens:
Alle gegevens door het lid verstrekt aan WattCycling Amsterdam Amstel.

-Website:
De website van WattCycling: www.wattcycling.nl

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden voor leden zijn toepasselijk op alle relaties tussen lid en WattCycling Amsterdam Amstel.

3. Abonnement
3.1. Een abonnement is afgesloten zodra het lid op de website of op een aanmeldformulier de benodigde informatie heeft ingevuld en heeft getekend voor akkoord (dit kan ook elektronisch).
3.2. Een abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.
3.3. Elk abonnement is persoonsgebonden. Leden kunnen hun rechten en plichten niet overdragen aan iemand anders.
3.4. De minimale leeftijd om een abonnement af te sluiten is 18 jaar.
3.5. Credits behorende bij een abonnement zijn 1 maand geldig.
3.6. Als je je uitschrijft tot 4 uur voor een training ontvang je een credit terug.

4. Prijzen en betaling
4.1. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt vooraf per automatische incasso op de eerste werkdag van de maand.
4.2. Bij inschrijven gedurende een maand wordt het lidmaatschap van de resterende periode van die maand meegenomen bij de eerstvolgende automatische incasso van de opvolgende maand.
4.3. Met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 7.5 wordt geen geld geretourneerd.
4.4. WattCycling Amsterdam Amstel heeft het recht het abonnementsgeld te verhogen. Dit wordt minimaal 3 maanden vooraf kenbaar gemaakt. Het lid heeft op dat moment het recht de overeenkomst te stoppen.
4.5. De geldende abonnementsprijzen staan vermeld op de website.
4.6. Het abonnementsgeld is exclusief het eventuele gebruik van een hartslagband van WattCycling Amsterdam Amstel. Een hartslagband is te huur voor de prijs van €1 per keer, contant te voldoen voorafgaand aan de training.

5. Upgraden of downgraden van het abonnement
5.1. Het upgraden van het abonnement kan altijd.
5.2. Het downgraden van het abonnement kan alleen per de eerste van de volgende maand met een aanvraagtermijn van 14 dagen.
5.3. Upgraden en downgraden kan door het wijzigingsformulier in te vullen op de website.

6. Pauzeren van het abonnement
6.1. Het lid kan het abonnement gedurende het gehele jaar pauzeren.
6.2. Per jaar is het mogelijk je abonnement te pauzeren voor de minimale duur van 2 weken en een maximale duur van in totaal 12 weken.
6.3. Als een abonnement gepauzeerd wordt, blijven de eventueel opgebouwde credits behouden tot en met het moment dat het abonnement weer actief wordt.
6.4. Om een abonnement te pauzeren dient het formulier ‘abonnement pauzeren’ op de website ingevuld te worden.
6.5. Een lid kan geen gebruik maken van de faciliteiten als het abonnement gepauzeerd is. Om te kunnen trainen is een actief abonnement nodig.

7. Beëindiging van het abonnement
7.1. Het maandabonnement kan maandelijks opgezegd worden.
7.2. Het jaarabonnementen kan na 1 jaar maandelijks opgezegd worden.
7.3. Het maandabonnement is maandelijks op te zeggen per de eerste van de volgende maand met een opzegtermijn van 14 dagen.
7.4. Om een abonnement op te zeggen dient het formulier ‘abonnement opzeggen’ op de website ingevuld te worden.
7.5. Een abonnement kan binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst zonder opgaaf van reden opgezegd worden. Eventueel gevolgde trainingen zullen dan apart in rekening gebracht worden tegen het geldende tarief van een losse training.
7.6. Bij langdurige ziekte, blessures of zwangerschap kan het abonnement tijdelijk gepauzeerd of beëindigd worden om medische redenen. Hiervoor dient een e-mail met onderbouwing gestuurd te worden naar amsterdam-amstel@wattcycling.nl.
7.7. WattCycling Amsterdam Amstel kan het abonnement stopzetten bij overtreding van deze algemene voorwaarden of bij onbehoorlijk gedrag waarmee de bedrijfsvoering, personeel of klanten van WattCycling Amsterdam Amstel benadeeld wordt.
7.8. Zodra een abonnement beëindigd is, vervallen alle credits behorende bij het abonnement.

8. Risico
8.1. Gebruik van de faciliteiten van WattCycling Amsterdam Amstel, zowel voor, tijdens als na een training is geheel voor eigen risico.
8.2. Als er bepaalde zaken zijn die de fysieke belastbaarheid beïnvloeden zoals blessures of ziekte dan is het lid verplicht dit voorafgaand aan een training te melden aan de WattCycling trainer.
8.3. WattCycling Amsterdam Amstel, de WattCycling trainers of ander personeel van WattCycling Amsterdam Amstel is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade, ziekte, overbelasting of blessures die eventueel opgedaan zijn voor, tijdens en na een training bij WattCycling Amsterdam Amstel.
8.4. WattCycling Amsterdam Amstel, de WattCycling trainers of ander personeel van WattCycling Amsterdam Amstel is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
8.5. Het lid is verantwoordelijk voor eventuele schade die toegebracht wordt aan de faciliteiten, Wattbikes en/of andere eigendommen van WattCycling Amsterdam Amstel als gevolg van onjuist, lomp, hardhandig en/of bewust verkeerd gebruik.

9. Gebruik van de faciliteiten
9.1. Leden zijn verplicht om tijdens de training sportkleding dan wel fietskleding te dragen.
9.2 Trainen met ontbloot bovenlijf is verboden.
9.3. Leden mogen alleen gebruik maken van de faciliteiten als er een Wattbike is gereserveerd d.m.v. het inzetten van een credit in het online roostersysteem of de WattCycling app.
9.4. Het lid kan zich tot 4 uur voor aanvang van de start van een training afmelden.
9.5. WattCycling Amsterdam Amstel kan het trainingsrooster aanpassen en kan de trainingszaal tijdelijk sluiten i.v.m. een speciaal evenement of gebruik van de Wattbikes op locatie.

10. Persoonlijke gegevens en privacy
10.1. Het lid is zich ervan bewust dat bij de aanmelding als lid van WattCycling Amsterdam Amstel persoonlijke informatie wordt verschaft welke door WattCycling Amsterdam Amstel wordt opgeslagen.
10.2. Persoonlijke gegevens zullen door WattCycling Amsterdam Amstel enkel gebruikt worden voor interne communicatie- en promotiedoeleinden en niet aan derden verschaft worden.

11. Testen en Groot Sportmedisch Onderzoek
11.1. Het ondergaan van een intaketest, inspanningstest met ademgasanalyse of Groot Sportmedisch Onderzoek geschiedt geheel op eigen risico.
11.2. Bij twijfel over de geschiktheid om een fysieke test te ondergaan dient overlegd te worden met de trainer of diegene die de test afneemt.
11.3. Voorafgaand aan een inspanningstest met ademgasanalyse en/of een Groot Sportmedisch Onderzoek dient een vragenlijst ingevuld en ondertekend te worden.
11.4. Deze vragenlijst en de inhoud daarvan blijven eigendom van WattCycling Amstel en wordt vertrouwelijk bewaard.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het lid partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2. De rechter in de vestigingsplaats van het lid is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft het lid het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.