Algemene voorwaarden
WattCycling Zoetermeer

Dit zijn de algemene voorwaarden voor klanten van WattCycling Center Zoetermeer (PDF)

 1. Definities
 • WattCycling Zoetermeer:
  Bedrijfsonderdeel van Corpus Health Hoogtekamers B.V. | Willem Dreeslaan 201 | 2729 NE Zoetermeer | KvK-nummer: 62538675.
 • Deelnemer:
  Iedereen die een abonnement heeft afgesloten bij WattCycling Center Zoetermeer of op een andere manier deelneemt aan georganiseerde trainingen, open trainingen of introductietrainingen van WattCycling Center Zoetermeer.
 • Abonnement:
  De overeenkomst tussen een deelnemer en WattCycling Center Zoetermeer.
 • Locatie:
  WattCycling Center Zoetermeer, Willem Dreeslaan 201 2729 NE Zoetermeer.
 • Prijs:
  De prijs voor het gebruik van de trainingsfaciliteiten bij WattCycling Center Zoetermeer zoals beschreven in het abonnement.
 • Persoonlijke gegevens:
  Alle gegevens door de deelnemer verstrekt aan WattCycling Center Zoetermeer.
 • Website:
  De website van WattCycling Center Zoetermeer https://wattcycling.nl/zoetermeer
 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden voor deelnemers zijn toepasselijk op alle relaties tussen deelnemer en WattCycling Center Zoetermeer.

 

 1. Abonnement
  3.1. Een abonnement is afgesloten zodra de deelnemer op de website of op een aanmeldformulier de benodigde informatie heeft ingevuld en heeft getekend voor akkoord (dit kan ook elektronisch).
  3.2. Een abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en kan na 3 maanden stopgezet worden. Na afloop van de winterperiode kan een abonnement gepauzeerd worden.
  3.3. Een abonnement kan binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst zonder opgaaf van reden opgezegd worden. Eventueel gevolgde trainingen zullen dan apart in rekening gebracht worden.
  3.4. Elk abonnement is persoonsgebonden. Deelnemers kunnen hun rechten en plichten niet overdragen aan iemand anders.
  3.5. De minimale leeftijd om een abonnement af te sluiten is 18 jaar.
  3.6. Credits behorende bij een abonnement zijn oneindig geldig, mits deelnemer een actief abonnement heeft.
  3.7. Als je je uitschrijft voor een training ontvang je een credit. Deze credit is geldig vanaf de week van je training waarvoor je je uitschrijft.
  3.8. Als een abonnement gepauzeerd wordt, blijven de credits behouden. Deze kunnen echter pas weer worden ingezet zodra het abonnement weer actief is.
  3.9. Zodra een abonnement beëindigd wordt, vervallen alle credits.

 

 1. Prijzen en betaling
  4.1. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt vooraf per automatische incasso op de eerste werkdag van de maand.
  4.2. Bij inschrijven gedurende een maand wordt het lidmaatschap van de resterende periode van die maand meegenomen bij de eerstvolgende automatische incasso van de opvolgende maand.
  4.3. Met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 3.3 wordt geen geld geretourneerd.
  4.4. WattCycling Center Zoetermeer heeft het recht het abonnementsgeld te verhogen. Dit wordt minimaal 3 maanden vooraf kenbaar gemaakt. Deelnemer heeft op dat moment het recht de overeenkomst te stoppen.
  4.5. De geldende abonnementsprijzen staan vermeld op de website.
  4.6. Het abonnementsgeld is exclusief het eventuele gebruik van een hartslagband van WattCycling Center Zoetermeer. Deze zijn te huur voor de prijs van €1 per keer, contant te voldoen voorafgaand aan de training.

 

 1. Pauzering of beëindiging van het abonnement
  5.1. Deelnemer mag het abonnement na 4 maanden na de ingangsdatum beëindigen.
  5.2. Het abonnement is vervolgens maandelijks op te zeggen per de eerste van de volgende maand met een opzegtermijn van 14 dagen.
  5.3. Het opzeggen van het abonnement doe je door het uitschrijf formulier in te vullen op de website. (Zie onderaan de pagina)
  5.4. Deelnemer kan het abonnement pauzeren in het voorjaar en de zomer. Dit dient de deelnemer minimaal zes weken en maximaal twee weken voor afloop van de winterperiode aan te geven in de mobiele App. Vervolgens moet de optie tot pauzeren 14 dagen voor de eerste van de nieuwe maand binnen zijn.
  5.5. Na afloop van de winterperiode kan een abonnement gepauzeerd worden. Daarmee behoudt deelnemer het recht op het trainingsmoment van het huidige abonnement en verplicht deelnemer zich van deelname aan minimaal 1 maand van de opvolgende winterperiode met ingang van de startdatum (doorgaans 1 september).
  5.6. Het pauzeren van het abonnement doe je door het pauzeer formulier in te vullen op de website (zie onderaan de pagina)
  5.7. Bij langdurige ziekte, blessures of zwangerschap kan het abonnement tijdelijk gepauzeerd of beëindigd worden om medische redenen.
  5.8. WattCycling Center Zoetermeer kan het abonnement stopzetten bij overtreding van deze algemene voorwaarden of bij onbehoorlijk gedrag waarmee de bedrijfsvoering, personeel of klanten van WattCycling Center Zoetermeer benadeeld worden.

 

 1. Risico
  6.1. Gebruik van de faciliteiten van WattCycling Center Zoetermeer, zowel voor, tijdens als na een training is geheel voor eigen risico.
  6.2. Als er bepaalde zaken zijn die de fysieke belastbaarheid beïnvloeden zoals blessures of ziekte dan is de deelnemer verplicht dit voorafgaand aan een training te melden aan de WattCycling trainer.
  6.3. WattCycling Center Zoetermeer, de WattCycling trainers of ander personeel van WattCycling Center Zoetermeer is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade, ziekte, overbelasting of blessures die eventueel opgedaan zijn tijdens een training bij WattCycling Center Zoetermeer.
  6.4. WattCycling Center Zoetermeer, de WattCycling trainers of ander personeel van WattCycling Center Zoetermeer is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
  6.5. De deelnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade die toegebracht wordt aan de faciliteiten, Wattbike’s en/of andere eigendommen van WattCycling Center Zoetermeer als gevolg van onjuist, lomp, hardhandig en/of bewust verkeerd gebruik.

 

 1. Gebruik van de faciliteiten
  7.1. Deelnemers zijn verplicht om sportkleding danwel fietskleding te dragen. Trainen met ontbloot bovenlijf is verboden.
  7.2. Deelnemers mogen alleen gebruik maken van de faciliteiten als er een Wattbike is gereserveerd dmv het inzetten van een credit in het online roostersysteem of de mobiele App.
  7.3. Deelnemer kan zich tot 3 uur voor aanvang de start van een training afmelden mbv de mobiele App.
  7.4. WattCycling Center Zoetermeer kan het trainingsrooster aanpassen en kan de trainingszaal tijdelijk sluiten ivm een speciaal evenement of gebruik van de Wattbikes op locatie. Dit zal vooraf duidelijk gecommuniceerd worden.

 

 1. Persoonlijke gegevens en privacy
  8.1. Deelnemer is zich ervan bewust dat bij de aanmelding als lid van WattCycling Center Zoetermeer persoonlijke informatie wordt verschaft welke door WattCycling Center Zoetermeer wordt opgeslagen
  8.2. Persoonlijke gegevens zullen door WattCycling Center Zoetermeer enkel gebruikt worden voor interne communicatie- en promotiedoeleinden en niet aan derden verschaft worden.
  8.3. U staat wettelijk in uw recht om op te vragen welke gegevens wij van u hebben en bewaren. Dit kan schriftelijk (per e-mail of briefpost) via info@ophoogtetrainen.nl of het opgegeven adres van Corpus Health B.V.
  8.4. Indien u gebruik wenst te maken van een verwijderverzoek, geschiedt dit op dezelfde manier als bij 8.3 beschreven.

 

 1. Testen en Groot Sportmedisch Onderzoek.
  9.1. Het ondergaan van een intake test, inspanningstest met ademgasanalyse of Groot Sportmedisch Onderzoek geschiedt geheel op eigen risico.
  9.2. Bij twijfel over de geschiktheid om een fysieke test te ondergaan dient overlegd te worden met de trainer of diegene die de test afneemt.
  9.3. Voorafgaand aan een inspanningstest met ademgasanalyse en/of een Groot Sportmedisch Onderzoek dient een vragenlijst ingevuld en ondertekend te worden.
  9.4. Deze vragenlijst en de inhoud daarvan blijven eigendom van WattCycling Center Zoetermeer en wordt vertrouwelijk bewaard.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij deelnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  10.2. De rechter in de vestigingsplaats van deelnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft deelnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  10.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.