Algemene voorwaarden
WattCycling Zoetermeer

Dit zijn de algemene voorwaarden voor klanten van WattCycling Center Zoetermeer (PDF)

 1. Definities
 • WattCycling Zoetermeer:
  Bedrijfsonderdeel van Corpus Health Hoogtekamers B.V. | Willem Dreeslaan 201 | 2729 NE Zoetermeer | KvK-nummer: 62538675.
 • Deelnemer:
  Iedereen die een abonnement heeft afgesloten bij WattCycling Center Zoetermeer of op een andere manier deelneemt aan georganiseerde trainingen, open trainingen of introductietrainingen van WattCycling Center Zoetermeer.
 • Abonnement:
  De overeenkomst tussen een deelnemer en WattCycling Center Zoetermeer.
 • Locatie:
  WattCycling Center Zoetermeer, Willem Dreeslaan 201 2729 NE Zoetermeer.
 • Prijs:
  De prijs voor het gebruik van de trainingsfaciliteiten bij WattCycling Center Zoetermeer zoals beschreven in het abonnement.
 • Persoonlijke gegevens:
  Alle gegevens door de deelnemer verstrekt aan WattCycling Center Zoetermeer.
 • Website:
  De website van WattCycling Center Zoetermeer https://wattcycling.nl/zoetermeer
 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden voor deelnemers zijn toepasselijk op alle relaties tussen deelnemer en WattCycling Center Zoetermeer.

 

 1. Abonnement / strippen
  3.1. Een abonnement is afgesloten zodra de deelnemer op de website of op een aanmeldformulier de benodigde informatie heeft ingevuld en heeft getekend voor akkoord (dit kan ook elektronisch).
  3.2. Een abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en kan na 3 maanden stopgezet worden. Na afloop van de winterperiode (winterperiode is van 1 oktober tot 1 mei) kan een abonnement gepauzeerd worden, mits aan de eerste 3 maanden van het abonnement al voldaan is.
  3.3. Een abonnement kan binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst zonder opgaaf van reden opgezegd worden. Eventueel gevolgde trainingen zullen dan apart in rekening gebracht worden.
  3.4. Elk abonnement is persoonsgebonden. Deelnemers kunnen hun rechten en plichten niet overdragen aan iemand anders.
  3.5. De minimale leeftijd om een abonnement af te sluiten is 18 jaar.
  3.6. Credits behorende bij een abonnement zijn alleen geldig in de bijbehorende maand. In geval van het pauzeren van een abonnement zijn de resterende credits van de maand waarin wordt gepauzeerd, nog 6 maanden geldig.
  3.7. Als je je minimaal 3 uur van tevoren uitschrijft voor een training krijg je de credit terug.
  A: Bij gebruik van strippen: Deze credit is geldig vanaf de dag van de training waarvoor je je uitschrijft tot 3 maanden daarna.
  B: Indien de gebruikte credit uit een abonnement komt, dient de credit binnen dezelfde maand gebruikt te worden.
  3.8. Zodra een abonnement beëindigd wordt, vervallen alle credits.
  3.9 Er bestaat de mogelijkheid om 1, 8 of 16 strippen aan te schaffen.
  3.10 De aangekochte strippen zijn geldig tot de aangegeven vervaldatum.
  3.11 Er worden geen kosten voor niet gebruikte strippen gerestitueerd.

 

 1. Prijzen en betaling
  4.1. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt vooraf per automatische incasso op de eerste werkdag van de maand.
  4.2. Bij inschrijven gedurende een maand wordt het lidmaatschap van de resterende periode van die maand meegenomen bij de eerstvolgende automatische incasso van de opvolgende maand.
  4.3. Met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 3.3 wordt geen geld geretourneerd.
  4.4. WattCycling Center Zoetermeer heeft het recht het abonnementsgeld te verhogen. Dit wordt minimaal 3 maanden vooraf kenbaar gemaakt. Deelnemer heeft op dat moment het recht de overeenkomst te stoppen. Uitgezonderd in het geval van extra diensten tijdens de training zoals het gebruik van de Hoogtekamer.
  4.5. De geldende abonnementsprijzen staan vermeld op de website.

 

 1. Pauzering of beëindiging van het abonnement
  5.1. Deelnemer mag het abonnement na 3 maanden na de ingangsdatum beëindigen.
  5.2. Het abonnement is vervolgens direct opzegbaar na de eerste 3 maanden. En verder per eerste van de volgende maand. Hiervoor dient vóór de eerste van de maand opgezegd te worden.
  5.3. Het opzeggen van het abonnement doe je door het uitschrijf formulier in te vullen op de website. (Zie onderaan de pagina) of door een email te sturen naar info@ophoogtetrainen.nl
  5.4. Deelnemer kan het abonnement pauzeren in de periode 1 mei tot 1 oktober. Dit kan in die periode, met inachtneming van 5.1 elke dag per direct.
  5.5. Het pauzeren van het abonnement doe je door het pauzeer formulier in te vullen op de website (zie onderaan de pagina)  of door een email te sturen naar info@ophoogtetrainen.nl 
  5.6. Bij langdurige ziekte, blessures of zwangerschap kan het abonnement tijdelijk gepauzeerd of beëindigd worden om medische redenen.
  5.7. WattCycling Center Zoetermeer kan het abonnement stopzetten bij overtreding van deze algemene voorwaarden of bij onbehoorlijk gedrag waarmee de bedrijfsvoering, personeel of klanten van WattCycling Center Zoetermeer benadeeld worden.

 

 1. Risico
  6.1. Gebruik van de faciliteiten van WattCycling Center Zoetermeer, zowel voor, tijdens als na een training is geheel voor eigen risico.
  6.2. Als er bepaalde zaken zijn die de fysieke belastbaarheid beïnvloeden zoals blessures of ziekte dan is de deelnemer verplicht dit voorafgaand aan een training te melden aan de WattCycling trainer.
  6.3. WattCycling Center Zoetermeer, de WattCycling trainers of ander personeel van WattCycling Center Zoetermeer is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade, ziekte, overbelasting of blessures die eventueel opgedaan zijn tijdens een training bij WattCycling Center Zoetermeer.
  6.4. WattCycling Center Zoetermeer, de WattCycling trainers of ander personeel van WattCycling Center Zoetermeer is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
  6.5. De deelnemer is verantwoordelijk voor eventuele schade die toegebracht wordt aan de faciliteiten, Wattbike’s en/of andere eigendommen van WattCycling Center Zoetermeer als gevolg van onjuist, lomp, hardhandig en/of bewust verkeerd gebruik.

 

 1. Gebruik van de faciliteiten
  7.1. Deelnemers zijn verplicht om sportkleding danwel fietskleding te dragen. Trainen met ontbloot bovenlijf is verboden.
  7.2. Deelnemers mogen alleen gebruik maken van de faciliteiten als er een Wattbike is gereserveerd dmv het inzetten van een credit in het online roostersysteem of de mobiele App.
  7.3. Deelnemer kan zich tot 3 uur voor aanvang de start van een training afmelden mbv de mobiele App.
  7.4. WattCycling Center Zoetermeer kan het trainingsrooster aanpassen en kan de trainingszaal tijdelijk sluiten ivm een speciaal evenement of gebruik van de Wattbikes op locatie. Dit zal vooraf duidelijk gecommuniceerd worden.

 

 1. Persoonlijke gegevens en privacy
  8.1. Deelnemer is zich ervan bewust dat bij de aanmelding als lid van WattCycling Center Zoetermeer persoonlijke informatie wordt verschaft welke door WattCycling Center Zoetermeer wordt opgeslagen
  8.2. Persoonlijke gegevens zullen door WattCycling Center Zoetermeer enkel gebruikt worden voor interne communicatie- en promotiedoeleinden en niet aan derden verschaft worden.
  8.3. U staat wettelijk in uw recht om op te vragen welke gegevens wij van u hebben en bewaren. Dit kan schriftelijk (per e-mail of briefpost) via info@ophoogtetrainen.nl of het opgegeven adres van Corpus Health B.V.
  8.4. Indien u gebruik wenst te maken van een verwijderverzoek, geschiedt dit op dezelfde manier als bij 8.3 beschreven.

 

 1. Testen en Groot Sportmedisch Onderzoek.
  9.1. Het ondergaan van een intake test, inspanningstest met ademgasanalyse of Groot Sportmedisch Onderzoek geschiedt geheel op eigen risico.
  9.2. Bij twijfel over de geschiktheid om een fysieke test te ondergaan dient overlegd te worden met de trainer of diegene die de test afneemt.
  9.3. Voorafgaand aan een inspanningstest met ademgasanalyse en/of een Groot Sportmedisch Onderzoek dient een vragenlijst ingevuld en ondertekend te worden.
  9.4. Deze vragenlijst en de inhoud daarvan blijven eigendom van WattCycling Center Zoetermeer en wordt vertrouwelijk bewaard.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij deelnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  10.2. De rechter in de vestigingsplaats van deelnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft deelnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  10.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.